ALGEMENE VOORWAARDEN

Reclamebureau Dutch Creatives B.V. – Untamed Branding

Artikel 1. Algemeen

1.1 Dutch Creatives B.V.

In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt met Dutch Creatives B.V.
(“Dutch Creatives B.V.”) bedoeld: Reclamebureau Dutch Creatives, een B.V., kantoorhoudende te Wilp, Zonnenbergstraat 34 te Wilp.

1.2 Opdrachtgever

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever (“Opdrachtgever”): degene die Dutch Creatives B.V. verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met
Dutch Creatives B.V. aangaat in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een Product.

1.3 Product(en)

In de Algemene Voorwaarden wordt onder product (“Product”) verstaan: alle door Dutch Creatives B.V. voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, logo’s, huisstijlen, advertenties, (werk) tekeningen, prototypes, websites, animaties, foto’s, video’s, drukwerk, brochures, webinterfaces, films en andere materialen of (elektronische) bestanden.

1.4 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen Dutch Creatives B.V. en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en)
(“Overeenkomst(en)”), alsmede op de door Dutch Creatives B.V. verstrekte offertes. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.5 Afwijkende voorwaarden

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.6 Toepasselijkheid met betrekking tot derden

De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met
Dutch Creatives B.V., in welk kader Dutch Creatives B.V. zich voor de uitvoering van derden
bedient.

1.7 Tegenstrijdige bepalingen

Indien de Overeenkomst een of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Offerte

Iedere door Dutch Creatives B.V. gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen. Dutch Creatives B.V. heeft te allen tijde het recht de offerte te herroepen. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door Opdrachtgever heeft Dutch Creatives B.V. het recht binnen zeven (7) dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen.

2.2 Wijziging Overeenkomst

Opdrachtgever is voor de levering van het Product de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien Dutch Creatives B.V. op verzoek van Opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de Overeenkomst vallen, zal Dutch Creatives B.V. deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Dutch Creatives B.V. is slechts tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is. Bij tussentijdse wijzigingen of beëindiging van de gesloten overeenkomst blijft opdrachtgever verplicht tot het volledig betalen van de overeengekomen opdrachtsom.

2.3 Prijsoverschrijdingen

Overschrijdingen tot 10% (tien procent) van de voor het Product overeengekomen prijs worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

2.4 Omzetbelasting

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Dutch Creatives B.V. wenst te verstrekken, dient Opdrachtgever Dutch Creatives B.V. hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een
Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerp- bureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 3. Uitvoering Overeenkomst

3.1 Uitvoeren Overeenkomst

Dutch Creatives B.V. zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor
Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Dutch Creatives B.V.
Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 Werkzaamheden door derden

Indien en voor zover dit naar inzicht van Dutch Creatives B.V. noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Dutch Creatives B.V. het recht om namens en voor rekening van
Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat Dutch Creatives B.V. hiervoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever behoeft.

3.3 Verstrekken van gegevens

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie, waarvan Dutch Creatives B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Dutch Creatives B.V. worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dutch Creatives B.V. zijn
verstrekt, heeft Dutch Creatives B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende uurtarieven van Dutch Creatives B.V. aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien Dutch Creatives B.V. op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan Opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Dutch Creatives B.V. namens
Opdrachtgever offertes aanvragen.

3.5 Goedkeuring tussenresultaten

Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan
Dutch Creatives B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het Product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Dutch Creatives B.V. dient
Opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk al dan niet per e-mail te bevestigen.

3.7 Termijn van levering

Een door Dutch Creatives B.V. opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de
inhoud van de Overeenkomst anders blijkt.

3.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de Overeenkomst.

3.9 Verzending

Indien Dutch Creatives B.V. het Product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei wijze aan Opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar

niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze
verzending plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 4. Rechten van intellectuele eigendom

4.1 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaam rechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor
Opdrachtgever.

4.2 Naamsvermelding

Dutch Creatives B.V. is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het Product te (laten)
vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet
toegestaan het Product zonder vermelding van de naam van Dutch Creatives B.V. in productie te
nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

   

Artikel 5. Gebruik en licentie

5.1 Het gebruik

Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichting- en, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting, uit hoofde van de Overeenkomst met Dutch Creatives B.V., verkrijgt Opdrachtgever, voor een nader bij Overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst
overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens
dienen voor het sluiten van de Overeenkomst aan Dutch Creatives B.V. schriftelijk bekend te zijn gemaakt.

5.2 Wijzigingen

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Dutch Creatives B.V. veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.

5.3 Eigen promotie

Dutch Creatives B.V. heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

Artikel 6. Honorarium

6.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Dutch Creatives B.V. ter
uitvoering van de Overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Honorarium voor meerwerk

Indien Dutch Creatives B.V. door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste Overeenkomst of briefing genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze
werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende
uurtarieven aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7. Betaling

7.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien na het
verstrijken van deze termijn door Dutch Creatives B.V. nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever terstond in verzuim en is Opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht van Dutch Creatives B.V. onmiddellijke en volledige betaling te eisen. Alle door Dutch Creatives B.V. gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder
begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke
incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand indien
Dutch Creatives B.V. als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
De buiten- gerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% (tien procent) van het
factuurbedrag met een minimum van € 200 (twee honderd Euro).

7.2 Vooruitbetaling

Opdrachtgever dient 50% (vijftig procent) van de totale waarde van de Overeenkomst aan te
betalen. Dutch Creatives B.V. zal niet eerder beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst dan dat deze aanbetaling op de door Dutch Creatives B.V. aangegeven bank- of girorekening is bijgeschreven. Dutch Creatives B.V. heeft het recht volledige betaling van kosten, in het bijzonder commercialproductie- en (ether)mediakosten van Opdrachtgever te verlangen, voordat Dutch Creatives B.V. tot betaling van deze kosten (namens Opdrachtgever) verplicht is. Tevens heeft Dutch Creatives B.V. te allen tijde het recht om betalingszekerheid te verlangen van een
Opdrachtgever.

7.3 Deelfacturering

Dutch Creatives B.V. heeft te allen tijde het recht over te gaan op deelfacturering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.4 Reclames

Reclames omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de
facturen schriftelijk bij Dutch Creatives B.V. worden ingediend.

De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van voornoemde termijn heeft Opdrachtgever zijn recht terzake verwerkt.

7.5 Geen korting of compensatie

Opdrachtgever verricht de aan Dutch Creatives B.V. verschuldigde betalingen zonder opschorting, korting of compensatie, behoudens verrekening met op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die Opdrachtgever aan Dutch Creatives B.V. heeft verstrekt.

7.6 Strekking van gedane betalingen

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.

Artikel 8. Opzegging en ontbinding Overeenkomst

8.1 Opzegging Overeenkomst door Opdrachtgever

Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, welke opzegging bij aangetekend schrijven dient te geschieden, is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd,
ongeacht het recht van Dutch Creatives B.V. om schadevergoeding te vorderen in verband met de opzegging.

8.2 Ontbinding Overeenkomst door Dutch Creatives B.V.

Indien de Overeenkomst door Dutch Creatives B.V. wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de
Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Dutch Creatives B.V. om schadevergoeding te vorderen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Dutch Creatives B.V. redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt volbracht, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 Schadevergoeding

Naast een vergoeding van de door Dutch Creatives B.V. geleden schade als bedoeld in dit artikel 8, zal een door Opdrachtgever te betalen vergoeding in ieder geval bestaan uit een percentage van 25% (vijfentwintig procent) van de in de Overeenkomst bepaalde (totaal) prijs, met een
minimum van € 500 (vijf honderd Euro).

8.4 Faillissement

Zowel Dutch Creatives B.V. als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de
andere partij.

8.5 Gebruik Product na voortijdige beëindiging

Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het
Opdrachtgever niet (langer) toegestaan het hem ter beschikking gestelde Product te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.

8.6 Duur overeenkomsten

Wanneer de in het kader van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden door
Dutch Creatives B.V. bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan slechts worden beëindigd door opzegging bij
aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes (6) maanden.

8.7 Overdracht aan derden

Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst(en) over te dragen aan een of meerdere derde(n) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Creatives B.V..

Artikel 9. Garanties en vrijwaringen

9.1 Vrijwaring voor aanspraken van derden

Opdrachtgever zal Dutch Creatives B.V. en de door Dutch Creatives B.V. ingeschakelde derde(n) vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van Opdrachtgever en/of derden met betrekking tot het door Dutch Creatives B.V. aan Opdrachtgever geleverde (gedeelten van het) Product, waaronder te verstaan, maar niet beperkt tot, de toepassingen of het gebruik van het Product.
Opdrachtgever vrijwaart Dutch Creatives B.V. en de door Dutch Creatives B.V. ingeschakelde
derde(n) voor enige aanspraken van Opdrachtgever en/of derde(n) op intellectuele
eigendomsrechten terzake van de door Opdrachtgever ver- strekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Indien inbreuk(en) op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en/of op een ander recht wordt
gemaakt en Dutch Creatives B.V. en/of de door Dutch Creatives B.V. ingeschakelde derde(n)
terzake aansprakelijk worden gesteld voor deze inbreuk(en), zal Opdrachtgever Dutch Creatives B.V. en/of de door Dutch Creatives B.V. ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en alle, ook de met een eventuele procedure samenhangende, kosten geheel voor haar rekening nemen.

9.2 Overige garanties

Uitgezonderd het bepaalde in dit artikel 9, verleent Dutch Creatives B.V. geen garantie met
betrekking tot het Product. Ieder Product dat niet binnen acht (8) dagen na levering is geweigerd of waarover Opdrachtgever bij Dutch Creatives B.V. binnen deze periode schriftelijk heeft
gereclameerd dan wel in gebruik is genomen door Opdrachtgever, wordt geacht te zijn
geaccepteerd. Indien er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zal Dutch Creatives B.V. daarvan direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Opdrachtgever verstrekt Dutch Creatives B.V. alle bewijzen ter zake. Indien uit deze informatie voldoende blijkt dat sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, zal Dutch Creatives het Product of gedeelten daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) dagen ter keuze van Dutch Creatives B.V. gratis vervangen of herstellen,

mits vervanging of herstel naar oordeel van Dutch Creatives B.V. redelijkerwijs mogelijk is en
Opdrachtgever het Dutch Creatives B.V. toestaat het defecte Product of een gedeelte daarvan terug te nemen en Opdrachtgever alle medewerking voor herstel of vervanging verleent. In de
gevallen waarin vervanging of herstel niet redelijk of onmogelijk is, zal Dutch Creatives B.V. aan Opdrachtgever het voor het Product aan Dutch Creatives B.V. betaalde bedrag restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het genoten gebruik van het Product. Ook

bij restitutie is Dutch Creatives B.V. gerechtigd het Product terug te nemen en pas tot restitutie over te gaan bij de levering van het defecte Product door Opdrachtgever aan Dutch Creatives B.V..

9.3

De in artikel 9.2 genoemde garantie geldt niet indien de schade aan het Product is ontstaan door enig gebruik dat niet aan te merken is als ‘normaal gebruik’ van het Product, nalatigheid of
onzorgvuldig gebruik maken van het Product of gedeelten daarvan, onjuiste installatie en/of
onderhoud van het Product, maar niet beperkt tot, aanpassingen en herstel- werkzaamheden aan het Product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Creatives B.V..

Artikel 10 Overmacht

10.1

Indien Dutch Creatives B.V. al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is sprake van overmacht, waaronder in deze Algemene Voorwaarden onder meer wordt verstaan het niet voldoen aan verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid

van voor de levering van het Product cruciale medewerkers, niet-nakoming van door
Dutch Creatives B.V. ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen,
oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is
ieder der partijen indien deze toestand tenminste veertien (14)

dagen voortduurt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij
gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

10.2

Indien Dutch Creatives B.V. ten tijde van de overmacht als genoemd in artikel 10.1 nog
gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid

Dutch Creatives B.V. is niet aansprakelijk voor:

a. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet
aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;

c. fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van
toeleveranciers;

e. fouten in het Product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel

niet binnen acht (8) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;

f. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het
geleverde Product door anderen dan Dutch Creatives B.V.;

g. schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens
(bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Dutch Creatives B.V. geleverde Product.

11.2 Beperking aansprakelijkheid

Indien en voor zover Dutch Creatives B.V. aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid in alle
gevallen, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Dutch Creatives B.V., begrensd tot:

a. het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van

Dutch Creatives B.V. terzake wordt uitgekeerd;

b. indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over

gaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, de waarde van de facturen die door
Opdrachtgever zijn voldaan in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de Overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de Overeenkomst is volbracht, tenzij Dutch Creatives B.V. de aansprakelijkheid terzake heeft erkend. Indien en voorzover de Overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van
Dutch Creatives B.V. door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident.

11.4 Kopieën materialen

Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte
materialen en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien
Opdrachtgever dit nalaat, kan Dutch Creatives B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11.5 Bewaarplicht

Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Dutch Creatives B.V. jegens elkaar een bewaar- plicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als
bedoeld in artikel 11.4 en het door Dutch Creatives geleverde Product.

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden

12.1 Wijzigen en aanvullen

Dutch Creatives B.V. behoudt het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Reeds gesloten Overeenkomsten

Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de
wijziging.

12.3 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden in werking treden indien deze voorwaarden een zodanige verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden, dat de Overeenkomst onder deze voorwaarden niet tot stand zou zijn gekomen.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1 Overdracht aan derden

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de Overeenkomst en/of op het Product aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

13.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de Overeenkomst aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden
afkomstig van Opdrachtgever aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

13.3 Opschriften

De opschriften in de Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

13.4 Onverbindendheid

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

13.5 Nederlands recht

Op de Overeenkomst alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement waar Dutch Creatives B.V. is gevestigd, is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen Dutch Creatives B.V. en
Opdrachtgever.

1 januari 2019

Einde

Dutch Creatives B.V. • Baron van Wijnbergenlaan 3 • 7383 AE • kvk 71444963

T +31(0)6 438 686 66 • info@dutchcreatives.nl • www.dutchcreatives.nl